ידועה בציבור זכויות

המושג ידועים בציבור, בדרך כלל, עונה להגדרה, לפיה מדובר באותם בני זוג המקיימים ביניהם יחסי שיתוף מלאים לרבות ניהול משק בית משותף ולמעט היותם נשואים זה לזו. היינו, על מנת שבני זוג יוכרו כידועים בציבור עליהם למלא קיומם של שני תנאים מצטברים. האחד, הנו חיי משפחה ואישות והשני קיומו של משק בית משותף כאמור. המדובר הוא במבחן כפול.

יש מצבים בהם ידועים בציבור זוכים לזכויות דומות של בני זוג נשואים אולם אין לכך קביעה גורפת. קיים למשל, הבדל בולט בין מצבם של הידועים בציבור ובין הנשואים והבדל זה בא לידי ביטוי בכל הקשור לנושא של חובת ההוכחה. שכן, בני זוג נשואים בקלות יכולים להוכיח את עצם היותם נשואים על ידי המצאת תעודת נישואים. אולם לעומתם, הידועים בציבור, על מנת להוכיח את זוגיותם, צריכים להביא עדים אשר יוכלו לאשר שאכן מדובר בידועים בציבור. כמו כן, תנאי בסיסי ונוסף להוכחת הסטאטוס של ידועים בציבור הוא ניהול משק הבית באופן משותף.

לעניין זכויות רכוש ידועים בציבור, יאמר כי הלכה פסוקה היא, כי הלכת השיתוף בנכסים עשויה לחול גם על "ידועים בציבור", בהתקיים התנאים העובדתיים לכך. יחד עם זאת, נקבע כי הנטל הרובץ על ידוע בציבור הטוען לזכות לשיתוף בנכסי בן-זוגו, הוא יותר כבד מן הנטל הרובץ, בנסיבות דומות, על בן-זוג נשוי. יש להדגיש, כי תחולת החזקה, מוגבלת לנכסים שנרכשו במאמץ משותף ולאלו בלבד.

מזונות הידועה בציבור

לידועה בציבור אין זכות חוקית למזונות. במידה ובני זוג נשואים זכאית האישה למזונותיה מתוקף הדין האישי וזאת עד לקבלת גט מהבעל, ואולם כאשר מדובר בידועים בציבור מתעוררת השאלה האם קיימת חובת מזונות.

עם זאת, ייתכן כי יהיה בין בני הזוג הסכם מכללא לתשלום מזונות האישה במהלך החיים המשותפים. במקרה כזה, תהיה הידועה בציבור זכאית למזונות במהלך החיים המשותפים, לפי המוסכם. כמו כן, אם ערכו בני הזוג ביניהם הסכם מפורש, לפיו ישלם בן הזוג לאישה מזונות לאחר הפירוד תהא האישה זכאית למזונות המוסכמים לאחר הפירוד, על פי ההסכם.

הפסיקה יצרה מזונות אזרחיים- על פי הלכה פסוקה, נכרת בין בני זוג, הידועים בציבור הסכם מכללא לחיות כנשואים, מכח עקרון תום הלב.

"בני הזוג אינם עוברי אורח שתאונת דרכים הפגישה ביניהם. בני הזוג ביקשו לחיות חיים משותפים. דרישות היושר, שיקולי הגינות ותחושת הצדק של החברה מובילים למסקנה כי תחול חובה לתשלום מזונות." (דברי כבוד השופט ברק אשר דן בסוגית הידועים בציבור)

חשוב לדעת כי הידועה בציבור זכאית לתבוע מזונות הן בגין התקופה בה הם חיים יחד תחת קורת גג אחת והן בתקופה שלאחר הפירוד וזאת בשונה מזוג נשוי שכאמור עם קבלת הגט הבעל איננו חב עוד במזונותיה.
מזונות שניתנים לאחר הפירוד נקראים "מזונות משקמים" והם מתבססים על עקרונות של הגינות וצדק כאשר שיעור המזונות ואורכם ייקבעו בהתאם לנסיבות המקרה גופו.

הלכה למעשה העובדה שבני זוג ידועים בציבור חיים יחד ומקיימים מערכת יחסים זוגית חלים עליהם חובות וזכויות מתוקף מערכת חוזית שנוצרת ביניהם ומתוכה קיימת חובה לזון את הידועה בציבור בהתאם לנסיבות המתאימות.

יש לציין כי כל מקרה נבחן לגופו ובית המשפט יבדוק בהתאם לעובדות שלפניו את אומד דעתם הסובייקטיבית של הצדדים, הציפיות של כל אחד מהם וכיו"ב .

לעניין זכויות פנסיוניות

במידה והוכח קיומה של מערכת יחסים בבחינת ידועים בציבור, אזי, במידה ואחד מבני הזוג נפטר יועברו זכויותיו הפנסיוניות כגון קרנות פנסיה שונות, לבן הזוג שנותר בחיים. זכויות אלו, מעניקות פנסיה קבועה חודשית ושוטפת לבן או לבת זוגו של מנוח/ה שהיה זכאי לגמלה. כמו כן, המוסד לביטוח לאומי, מעניק אף הוא קצבת שארים לבן או לבת הזוג של אדם שנפטר.

עו"ד מיטל אביקסיס