חלוקת רכוש בגירושין

הדין הנוהג בסוגיית חלוקת הרכוש בין בני זוג בזמן הגירושין הינו המועד בו נישאו בני הזוג.

חזקת השיתוף

נישואין, שחלו לפני כניסתו לתוקף של חוק יחסי ממון, עד 1.1.1974, חלה עליהם " חזקת השיתוף" לפיה רכוש שנצבר במהלך חייהם המשותפים הינו רכוש משותף של הצדדים. חשוב להדגיש שבמקרה זה ניתן
לקיים חלוקת רכוש בכל עת ואין זה תלוי במועד פקיעת הנישואין. במידה ומי מהצדדים מעוניין שנכס מסוים מאותו רכוש יעבור לבעלותו הבלעדית עליו להרים את נטל הראיה ולהוכיח שלא הייתה כוונת שיתוף.

חוק יחסי-ממון בין בני-זוג, התשל"ג-1973

בני זוג שנישאו לאחר 1.1.1974 חל עליהם חוק יחסי ממון, לפיו במידה ובין הצדדים לא קיים הסכם ממון המסדיר את יחסיהם הרכושיים, רכוש שנצבר במהלך חייהם המשותפים הינו רכוש משותף. חשוב להדגיש
כי שבמקרה זה ניתן לבצע חלוקת רכוש עם פקיעת הנישואין ( מוות או גירושין ) או בהתקיים תנאים
מסוימים שנקבעו לאחרונה בחוק.

מה נכלל כרכוש משותף?

במסגרת רכוש משותף ניתן לכלול ביטוח מנהלים, קרנות השתלמות, ביטוחי חיים, מניות, דבידנטים, רכוש עסקי, כספים וחסכונות, זכויות פנסיוניות, רכבים, נדל"ן, וכן קיימת מגמה בפסיקה ליתן משקל גם למוניטין ופוטנציאל השתכרות.

חובות שנוצרו כתוצאה מהחיים המשותפים, כגון, הלוואות שנטלו הצדדים, משכנתא וכיו"ב הינם משותפים ונכללים בהגדרת רכוש משותף. אולם חובות אישיים, כגון : חוב הימורים, הלוואות מהשוק האפור, העלמת מס, חובות שנוצרו ללא ידיעת הצד השני וכיו"ב, אינם בגדר חובות משותפים ועל כך ישנה פסיקה נרחבת.

רכוש שנצבר מלפני הנישואין בדרך כלל איננו יחשב כנכס משותף, אך במידה והצד הטוען לשיתוף בנכס מוכיח כוונת שיתוף, בימ"ש יכול לפסוק פיצוי לצד השני ואף להורות על חלוקת רכוש שווה.

ירושות ו/או מתנות אינן מתחלקות בין בני הזוג, על אף זאת ישנן מקרים שהמתנות ו/או הירושות נטמעו בנכסים המשותפים במהלך החיים ואז במקרה כזה יהיה ניתן לטעון שהיתה כוונת שיתוף. יובהר כי גמלה ו/או קצבה המשתלמת כתוצאה מנזקי גוף נשארת באופן מלא לצד הניזוק ואינה מתחלקת.

על מנת לקיים חלוקת רכוש בין הצדדים מתבצע "איזון משאבים" לפיו מחלקים באופן שווה את סך כל הזכויות בקיזוז החובות המשותפים. לעיתים בימ"ש יורה על חלוקה לא שוויוניות וזאת בהתאם לנסיבות. ביהמ"ש ממנה אקטוארים ומומחים לביצוע איזון המשאבים.

כל אחד מבני הזוג רשאי לפרק את השיתוף במקרקעין הרשומים ע"ש שני הצדדים. לשם כך עליו להגיש תביעה לפירוק שיתוף ולחלוקת כספי התמורה ביניהם.

תיקון חוק יחסי ממון

ביום 12.11.08 נכנס תיקון לחוק יחסי ממון, על פי התיקון, הזכות לאיזון המשאבים בין בני זוג תהיה לכל אחד מבני הזוג אף בטרם הגירושין, כאשר החוק מונה מקרים שבהתקיים אחד מהם יהא ניתן לבצע איזון רכושי טרם הגירושין: חלפה שנה מיום שהוגשה ע"י אחד מבני הזוג תביעת גירושין או תביעה רכושית, קיים קרע בין בני הזוג, א שהם חיים בנפרד, אף אם הם חיים תחת קורת גג אחת בתקופה מצטברת של 9 חודשים מתוך שנה.

עו"ד מיטל אביקסיס